Základní charakteristika SPC a podmínky poskytování poradenských služeb:

  • Speciálně pedagogické centrum je školské poradenské zařízení. Poskytuje bezplatně speciálně pedagogickou, logopedickou a psychologickou péči a sociálně – právní poradenství.
  • Primárně se věnujeme dětem se zdravotním postižením a dětem s obtížemi        ve vývoji (v situaci, kdy ještě nelze spolehlivě určit, zda se jedná o zdravotní postižení).   SPC  není zaměřeno na jeden typ zdravotního postižení, věnujeme se klientům ze spádové oblasti.
  • Klienty centra jsou primárně děti, žáci a studenti s nerovnoměrným vývojem,       s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, s tělesným a kombinovaným postižením, s narušenou komunikační schopností, s vadami sluchu.
  • Služby poskytujeme dětem a jejich rodinám, pedagogickým pracovníkům, školám a školským zařízením.
  • S každým dítětem pracujeme individuálně, podle jeho potřeb a poskytujeme komplexní pomoc, péči a podporu dítěti, rodině a škole. V některých případech pracovníci centra vyjíždějí za klienty do rodin a škol.
  • Jako školské poradenské zařízení poskytujeme standardní poradenské služby uvedené vyhláškou MŠMT 72/2005, a to vždy na základě podepsané žádosti o poskytnutí poradenských služeb.
  • Podmínkou k uskutečnění vyšetření je souhlas zákonného zástupce dítěte (žáka) nebo písemný souhlas zletilého klienta.
  • Zákonný zástupce si zprávu z vyšetření přebírá osobně a svým podpisem stvrzuje souhlas se závěry vyšetření a doporučenými podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními.
  • Klient  našeho zařízení (žák, zákonný zástupce…) je předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta. Pracovníci SPC a klienti se řídí vnitřním řádem SPC, který je k nahlédnutí v každé z pracoven.

Pravidelná činnost SPC je konkretizována vyhláškami č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a nově platící vyhláškou č. 116/2011 Sb. kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.