Speciálně pedagogické centrum je personálně dobře zajištěno kvalifikovanými odborníky, kteří se dle možnosti účastní školení a seminářů, sledují nové trendy ve speciální pedagogice.

 

Odbornou péči v tomto školním roce  zajišťují:

Mgr. Jitka Haklová – speciální pedagožka, vedoucí SPC

–  poskytuje individuální  reedukační péči dětem s postižením a nerovnoměrným vývojem, zpracovává speciálně pedagogickou diagnostiku, zajišťuje odborné konzultace a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům, pomáhá a zpracovává podklady při integraci dětí do vhodné školy, spolupracuje s dalšími odborníky.

Mgr. et Mgr. Zdeňka Drábková (dříve Rezková) – psycholožka

– poskytuje komplexní diagnostiku, posouzení psychomotorického vývoje, posouzení intelektových schopností, vyšetření pro posouzení odkladu školní docházky zdravotně postižených dětí, pomoc při integraci dětí do vhodné školy, individuální péči zaměřenou na rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, metodické vedení pedagogických pracovníků v případě integrovaných žáků, psychologické poradenství, krizovou intervenci.

Mgr. Lenka Novotná – krajský logopedický koordinátor

– pracuje s dětmi s opožděným řečovým vývojem, provádí nápravu řečových vad, provádí kompenzaci poruch komunikace pomocí alternativních komunikačních systémů. Spolupracuje s odbory školství KÚ a zřizovateli škol a školských poradenských zařízení a řediteli škol při zajišťování prevence poruch řeči ve školách, při zajišťování logopedické péče žákům, na utváření vzdělávací nabídky pro žáky s narušenou komunikační schopností.

Mgr. Kateřina Štefková

– poskytuje individuální reedukační péči dětem s postižením a nerovnoměrným vývojem, zpracovává speciálně pedagogickou diagnostiku, zajišťuje odborné konzultace a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům, pomáhá a zpracovává podklady při integraci dětí do vhodné školy, spolupracuje s dalšími odborníky.

Kateřina Haklová – administrativní pracovnice