Speciální mateřská škola

Jedná se o předškolní zařízení, které poskytuje kvalitní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí s více vadami, mentálním postižením, tělesným postižením, autismem, vadami řeči a poruchami chování.

Vzdělávací programy: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Provoz školy: Celodenní provoz od 6:30 do 16:00 hod.
Kapacita školy: 10 dětí
Kapacita školní jídelny – výdejny: 10 strávníků
Počet tříd: 1 třída – jednotřídní předškolní zařízení pro děti se specifickými poruchami od 3 – do 8 let

Koncepce mateřské školy

Vycházíme z toho, že děti se speciálními potřebami mají tytéž potřeby jako ostatní děti, avšak je pro ně specifický způsob prožívání a uspokojování. Z tohoto důvodu je koncepce MŠ zaměřena na:

 • Podporu psychického a fyzického zdraví.
 • Individuální přístup, malý počet dětí ve třídě
 • Rozvoj žádoucí komunikace mezi vrstevníky i vůči okolnímu světu.
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky,
 • Intenzivní logopedická péče
 • Strukturované učení pro žáky s PAS
 • Rozvoj individuálních dovedností dle potřeb dítěte
 • U předškolních dětí příprava na školní docházku
 • Spolupráce se základními školami pro bezproblémový přechod na běžnou základní školu
 • Výchova a vzdělávání dětí je konzultována s pracovníky Speciálně pedagogického centra, nebo Pedagogicko-psychologické poradny ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí.
 • Dle potřeb dětí je zajištěna supervize s odbornicí na psychomotorický vývoj dítěte.

Zajištění provozu SMŠ

Materiální zajištění:

Prostory pro Speciální mateřskou školu jsou plně vyhovující a splňují materiální a hygienické požadavky. Třída se nachází v pravém křídle školy, je propojena s velkou školní zahradou a terasou. Je vybavena odpovídajícím nábytkem a hračkami, pomůckami i kompenzačními pomůckami.

Stravování dětí:

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava – SMŠ zajišťuje stravování dovozem jídel z Mateřské školy Čtyřlístek, E.Beneše 627, 572 01 Polička za dodržení veškerých hygienických podmínek. Cena za jeden den stravování (svačinka, oběd, svačinka) je u dětí 3-6 let 35 Kč, u dětí od 7 let 37 Kč. Svačinky se připravují ve školní výdejně.
Dbáme na pitný režim – nápoje se obměňují. V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během pobytu na školní zahradě.

Personální a pedagogické zajištění školy:

Pedagogický tým se skládá celkem ze dvou kvalifikovaných speciálních pedagogů, 1 asistenta pedagoga. Podle doporučených podpůrných opatření je možné zajistit i více asistentů pedagoga.

Přijďte si prohlédnout prostory školky, rádi vám vše ukážeme, odpovíme na vaše dotazy.

Nejlépe po telefonické domluvě na tel. č. 602 191 229, mobil MŠ 722064046 nebo e-mailem szspolicka@szspolicka.cz

www.szspolicka.cz

Virtuální prohlídka MŠ:

 

Do školky budu potřebovat

………………………………………………………………………………………

 

 • Bačkůrky
 • Pyžamko (v případě celodenní docházky)
 • Náhradní oblečení, spodní prádlo a ponožky
 • Oblečení a obuv na zahradu či na písek
 • Plastový hrníček
 • Ručník
 • Kartáček, pastu a kelímek
 • Papírové kapesníčky v krabičce (do třídy)
 • Balení klasických papírových kapesníčků (na vycházky)
 • Vlhčené ubrousky
 • Balík plenek + přebalovací podložky (pokud je dítě na plenách)
 • Velký sešit bez linek + obal
 • Trojhranné pastelky

Prosíme rodiče, aby vše dětem podepsali, děkujeme. 😊

 

Přípravný stupeň

Přípravný stupeň je součástí základní školy speciální. Umožňuje nezbytnou přípravu na vzdělávání předškolním dětem se zdravotním postižením.
Příprava na vzdělávání v přípravném stupni respektuje vývojové zvláštnosti dětí.

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je určen pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem.

O zařazení dítěte rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zákonného zástupce a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Do přípravného stupně lze zařadit dítě od školního roku, v němž dosáhne 5 let věku, do zahájení povinné školní docházky.
Vzdělávání v přípravném stupni základní školy speciální trvá nejvýše tři školní roky.
Ve třídě je snížený počet dětí (4–6).

Cílem vzdělávání v přípravném stupni je především: navázat na rodinnou výchovu, zajistit dostatek podnětů k aktivnímu rozvoji a učení dítěte, usnadnit dítěti jeho další životní vzdělávací cestu, maximálně podporovat individuální rozvojové možnosti dítěte a respektovat jeho individuální zvláštnosti. Základem je individuální přístup ke každému dítěti.