Organizace školního roku 2021/22

Zahájení školního roku –  středa 1.9.2021

Podzimní prázdniny – středa 27. a pátek 29. 10. 2021

Vánoční prázdniny – 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022

Ukončení pololetí – 31. 1. 2022

Pololetní prázdniny – pátek 4. 2. 2022

Jarní prázdniny – 28. 2. – 6. 3. 2022

Velikonoční prázdniny – 14. 4. 2022 (15. 4. a 18. 4. státní svátek)

Zápis do 1. ročníku základní školy –21.4. 2022  13 – 15 hod

Zápis do mateřské školy – 11.5. 2022 13 – 15 hod

Ukončení školního roku –30. 6. 2022

Hlavní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2022

 

Pedagogické rady –

25.8.2021

24.11.2021 14:00

19.1.2022 14:00

20.4.2022 14:00

15.6.2022 14:00

Třídní schůzky –

středa 10.11.2021 13:30 – 15:00

středa 12.1.2022 13:30 – 15:00

středa 13.4.2022 13:30 – 15:00

středa 8.6.2022 13:30 – 15:00

 

 

Ředitelské volno –

 

 

 

Konzultační hodiny pedagogů:

rodiče mohou vyučujícího navštívit po domluvě kdykoliv mimo jeho vyučovací hodiny.

 

Konzultační hodiny výchovného poradce

úterý 8:45 – 9:45 hod

nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Mgr. Petr Mohelník

tel. 461725707

 

Konzultační hodiny – metodik prevence rizikového chování

úterý 10 – 11 hod

Mgr. Veronika Laštovicová

 

Vřazování dětí do Speciální MŠ a ZŠ Polička

Vřazování dětí do 1. ročníku základní školy probíhá v úzké spolupráci se školským poradenským zařízením – Speciálně pedagogickým centrem, nebo Pedagogicko-psychologickou poradnou. Součástí podkladů k rozhodnutí o vřazení žáka je doporučení poradenského zařízení a žádost zákonného zástupce.

Termíny zápisů do 1. ročníku základní školy jsou vyvěšovány na úřední desce školy a jsou umístěny na webových stránkách školy vždy od 1. dubna do 30. dubna. Termíny zápisu do mateřské školy jsou vždy od 2. května do 16. května a jsou vyvěšovány na úřední desce školy a umístěny na webových stránkách školy.

Vřazení dítěte do Přípravného stupně Speciální MŠ a ZŠ Polička probíhá na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení odborného lékaře a doporučení školského poradenského zařízení.

 

Logopedie

Od školního roku 2020/2021 bude ve škole probíhat logopedie se školním logopedem.

Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti, zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako například chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

Individuální logopedické péče se mohou účastnit  žáci naší školy na základě depistáže a souhlasu rodičů.

Pro každého žáka  sestavuje školní logoped individuální plán logopedické intervence, který vychází z vývojového stupně dítěte, aktuálních potřeb a bere na zřetel jeho schopnosti a individuální fyzické i psychické možnosti.

Cílem logopedické péče je všeobecná podpora a dosažení maximální možné míry komunikace konkrétního dítěte se svým okolím. Probíhá ve spolupráci  třídními učiteli,rodiči, pracovníky SPC a dalšími odborníky.

Nabídka pro veřejnost:

Nabízíme možnost logopedie pro veřejnost – nesprávná výslovnost, dysfázie, opožděný vývoj řeči apod.

Objednávat se můžete na tel. čísle: 608 563 495,

e-mail: logopediekmoskova@email.cz

 

Mgr. Alžběta Kmošková, školský logoped

 

Probíhající terapie ve škole pro školní rok 2020/21

Hipoterapie

Žáci speciálních tříd, přípravného stupně a speciální MŠ budou dojíždět na 10 lekcí hipoterapie (1x týdně) do Květné. Termíny budou upřesněny třídními učitely. První lekce hipoterapie je 10. září 2020.

Hipoterapie je způsob léčby, při němž se využívá působení koně, resp. jízdy na něm, na lidský organismus. Hipoterapie může mít blahodárné účinky nejen v oblasti fyzické, ale také psychické a sociální.

  • Princip hipoterapie vychází ze smyslových podnětů vznikajících kontaktem mezi člověkem a koněm.

Canisterapie

Naši školu bude opět navštěvovat paní Vokáčová, která bude v mateřské škole a třídách speciální školy provozovat canisterapii.

Její psí doprovod tvoří již známý kokršpaněl Bimbo a dvě štěňata, která jsou ve výcviku. Jmenují se Yasmín (pyrenejský horský pes) a Jimmy (zlatý retrívr).

Pes přijímá každého bez předsudků, dává najevo svou lásku, nekritizuje, nezlobí se na nás, je věrný a vždy připravený se každému věnovat. Nabízí kamarádství, které můžeme beze zbytku využít. Děti a žáci se postupně učí, jak se psů nebát, jak se k nim chovat nebo jak se o ně starat. Canisterapie rozvíjí poznávací, motorické a sociální dovednosti. Podporuje verbální a nonverbální komunikaci a nenásilnou formou uspokojuje přirozenou potřebu se vyjádřit.

Canisterapie je další terapií, která zkvalitňuje našim dětem a žákům čas strávený ve škole a napomáhá k jejich harmonickému rozvoji.

Muzikoterapie

Muzikoterapie bude opět probíhat každý týden v MŠ a ve třídách základní školy speciální pod vedením proškolených pedagogů naší školy.

Zvuk a hudba jsou přirozenou součástí nás všech. Hudba je pak ideálním prostředkem pro navození stavu relaxace a účinně uvolňuje napětí.

Muzikoterapie nespočívá v tom, jakou techniku použijeme nebo jaké nástroje využijeme, ale v tom, co pozitivního vytvoříme a jakou atmosféru navodíme. Jde o pozitivní prožitek hudby, o příjemné emoce, radost, zažití pocitu uznání, úspěchu, spokojenosti, vlastního sebehodnocení, podpoření sebedůvěry, uvolnění a pocitu sounáležitosti.

Muzikoterapie se využívá ve vzdělávání a výchově a slouží k harmonickému rozvoji každého jednotlivce. My ve škole aplikujeme skupinovou muzikoterapii, která využívá skupinovou dynamiku a vzájemnou interakci. Každé setkání má určitý řád: zahájení, průběh, závěr a rozloučení. Pro nás není důležitý hudební výsledek, ale celý hudební proces. Snažíme se respektovat individualitu každého účastníka a navodit pocit bezpečí. Naším heslem je: „NIC NENÍ ŠPATNĚ“.

Náplní jednotlivých terapeutických setkání bude: sociální interakce, podpora komunikace, imitace pohybů, manipulace a hra s nástroji, poslech hudby, zpěv, pohybové aktivity, rytmické hry, imitace pohybů, relaxace, zpřesňování a rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace oko – ruka, pravolevá orientace nebo rozvoj paměti.

Další metody a formy práce ve školním roce 2020/2021

Šablony II – rozvoj polytechnického vzdělávání, využití ICT ve vyučování

I v tomto školním roce bude pokračovat polytechnické vzdělávání pro naše žáky. K výuce využíváme tablety a notebooky. Žáci se učí pracovat s moderními technologiemi, vyhledávat informace k výuce, rozšiřovat možnosti vzdělávání díky moderním technologiím apod.

Šablony II – čtenářský klub

Ve školním roce 2020/21 budou probíhat dva čtenářské kluby – pro mladší žáky ZŠ a ZŠ speciální a pro žáky druhého stupně ZŠ.

Šablony II. – projektové dny

Žáky čekají projektové dny ve škole i mimo školu, během kterých si vyzkouší mnoho nových věcí. Např. výrobu sýru, práci s bylinkami, činnosti výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů, ukázky hasičského sportu apod. Veškeré akce budou uvedeny v Plánu akcí na hlavní straně našich webových stránek www.szspolicka.cz.

Projektové dny ve škole a školní akce pro žáky

Také během školního roku 2020/2021 čeká žáky mnoho projektových dní a školních akcí jako např. projektový den Národnostních menšich, projektové dny EVVO, karneval, školní besídka, projektový den s knihou, Skřítek Podzimníček, vánoční besídka, jarní zpívání, recitační soutěž, turnaje ve forbalu, sportovní dny i výlety. Program všech akcí bude uveden v Plánu akcí zde na webových stránkách www.szspolicka.cz.