V základní škole vzděláváme žáky s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem (v kombinaci s mentálním postižením).

Hlavním cílem školy je vybavit žáky takovými vědomostmi,  dovednostmi  a návyky,  které  jim umožní zapojení do společenského života v maximální možné míře.

Vzdělávání ve škole se přizpůsobuje individuálním potřebám každého žáka, cílem je připravit žáky pro praktický život, získat dovednosti v sebeobslužných činnostech a vytvořit školu hravou a kreativní, která dokáže reagovat na potřeby jednotlivých žáků.

Nezbytná je spolupráce s pracovníky školského poradenského zařízení – tedy se Speciálně pedagogickým centrem  a Pedagogicko-psychologickou poradnou  Ústí nad Orlicí.

Po absolvování školy mohou žáci pokračovat dle individuálních schopností ve vzdělávání na středních odborných učilištích, nebo středních praktických školách.

Žáci ze speciálních tříd se uplatňují v jednoduchých pracovních činnostech v chráněných dílnách nebo jiných přizpůsobených pracovištích.

 

Vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program pro ZV

Školní vzdělávací program pro Základní školu speciální

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

Virtuální prohlídka základní školy:

 

 

Vyučování v základní škole probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin.

Vyučování v základní škole speciální probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin nebo v blocích podle stanoveného denního programu, ve výuce je dle možností uplatňován individuální přístup. Každý žák má vypracován individuální vzdělávací plán zpracovaný s ohledem na své možnosti. Žáci v Základní škole speciální mají zpracovaný individuální vzdělávací program.

Vyučování se doplňuje o množství moderních metod práce (canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, bazální stimulace, strukturované učení pro žáky s autismem, po konzultaci s logopedem metody alternativní komunikace apod.)

Školní docházka v základní škole je devítiletá.

Školní docházka ve speciální škole je desetiletá (se souhlasem zřizovatele až do 26 let věku žáka). Žáci jsou do tříd rozděleni tak, aby tvořily co nejoptimálnější sociální skupinu (vzájemná spolupráce, pozitivní ovlivňování, komunikace, způsoby práce apod.)

Oblast poradenství 
Ve škole poskytuje odborné poradenské služby rodičům a žákům školy výchovný poradce a školní metodik prevence. Konzultace o výchovných, vzdělávacích i jiných problémech žáků jsou zajišťovány po telefonické domluvě  kdykoli.

Výchovný poradce zajišťuje:
-individuální porady o výukových a vzdělávacích problémech dětí
-pomáhá při řešení konfliktních situací v rodině a ve škole
-podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů
-poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
Konzultace s ostatními pracovníky školy lze s časovým předstihem dohodnout dle potřeby.

Hlavní sídlo školy se nachází na Jiráskově ul. 825 v Poličce. Zde navštěvují žáci třídy základní školy, třídy ZŠ speciální a speciální mateřskou školu.

Třídy základní školy jsou určené pro žáky s lehkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Žáci se vzdělávají podle platného ŠVP pro základní vzdělávání. Vyučování je přizpůsobeno speciálním vzdělávacím potřebám jednotlivých žáků. Třídy jsou naplněné v počtu 6-14 žáků.

Třídy základní školy speciální navštěvují žáci se středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem. Třídy se naplňují do počtu 4-6 žáků. Výchova a vzdělávání v každé třídě je zajištěna speciálními pedagogy a asistenty pedagoga. Žáci se vzdělávají podle platného ŠVP SŠ.

Součástí školy jsou také dvě oddělení školní družiny. Pedagogičtí pracovníci ve družině zajišťují žákům docházku na oběd do školní jídelny, odpolední volnočasové aktivity podle zájmů jednotlivých žáků a přípravu na vyučování.

Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik environmentální výchovy, metodik prevence rizikového chování a koordinátoři ŠVP.

Škola se zapojuje do různých aktivit, soutěží, projektů a grantů a využívá kulturní, sportovní a jiná zařízení v regionu.