Logopedie ve škole od září 2020

Logopedie ve škole

Logopedie se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti, zahrnuje tedy vše od nejdrobnějších řečových vad, jako například chybná výslovnost jedné hlásky, až po masivní řečové poruchy či naprostou nemluvnost.

Individuální logopedické péče se mohou účastnit  žáci naší školy na základě depistáže a souhlasu rodičů.

Pro každého žáka  sestavuje školní logoped individuální plán logopedické intervence, který vychází z vývojového stupně dítěte, aktuálních potřeb a bere na zřetel jeho schopnosti a individuální fyzické i psychické možnosti.

Cílem logopedické péče je všeobecná podpora a dosažení maximální možné míry komunikace konkrétního dítěte se svým okolím. Probíhá ve spolupráci  třídními učiteli,rodiči, pracovníky SPC a dalšími odborníky.

Nabídka pro veřejnost:

Nabízíme možnost logopedie pro veřejnost – nesprávná výslovnost, dysfázie, opožděný vývoj řeči apod.

Objednávat se můžete na tel. čísle: 608 563 495,

e-mail: logopediekmoskova@email.cz

 

Mgr. Alžběta Kmošková, školský logoped