Mimořádné opatření

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4, 128 01Praha 2Str. 1z 2Praha, 10. 3. 2020Č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN*MZDRX019DHS0*MZDRX019DHS0
M I M O Ř Á D N Ě    O P A T Ř E N Í
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.Zakazuje se s účinností ode dne 11.března 2020:
–  osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyššímodborném vzděláváníve školách aškolských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., opředškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), veznění pozdějších předpisů,
 –  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně adoplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
II.Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění: Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace vevýskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 vEvropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochranypřed výskytem a šířením onemocnění COVID-19.
Hromadné vzdělávání na všech typech škol představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob vevymezeném prostoru.Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem ksoučasné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví