Vnitřní řád školní družiny 2019-2020

Speciální mateřská škola a základní škola Polička

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 

Vnitřní řád ŠD vydává ředitel školy na základě § 30, odst. 1 školského zákona, který upravuje práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, provoz a vnitřní režim ŠD, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany žáků.

Činnost školní družiny navazuje na vzdělávací a výchovnou činnost speciální základní školy. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybových činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Režim musí mít dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů a přitom je nezbytné, aby vyhovoval potřebám a zájmům dětí a respektoval jejich věkové, fyzické i psychické zvláštnosti.

1) PRÁVA  A  POVINNOSTI  ŽÁKŮ A  JEJICH  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ:

ŽÁCI MAJÍ PRÁVO:

 • podílet se na výběru činností ve ŠD
 • na odpočinek, hru – odpovídající jejich věku, na dobrovolnou účast v řízených zájmových činnostech
 • na účast ve výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích pořádaných ŠD
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání a výchovy, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
 • žák má právo svoje připomínky sdělit přímo vychovatelce, nebo je vznést prostřednictvím zákonných zástupců vychovatelce nebo přímo řediteli školy – podmínkou je slušná a kulturní ústní či písemná forma.
 • v případě nejasností v učivu (např. při přípravě na vyučování) požádat o pomoc vychovatelku
 • jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., může požádat o pomoc vychovatelku
 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na pobyt ve zdravém životním prostředí
 • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí

 

RODIČE ( případně  ZÁKONNÍ  ZÁSTUPCI )  MAJÍ PRÁVO NA:

 • přihlášení žáka do ŠD předáním vyplněného zápisního lístku
 • odhlásit žáka ze ŠD – je možné v pololetí
 • informace o chování dítěte ve ŠD, o činnosti ŠD, o akcích pořádaných ŠD, o programu pro ŠD

ŽÁCI JSOU POVINNI:

 • řádně docházet do školní družiny podle zápisového lístku
 • dodržovat školní řád, řády užívaných učeben a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, řídit se pravidly chování ve školní družině
 • plnit pokyny vychovatelky i dalších pedagogických pracovníků školy, které jsou v souladu s vnitřním řádem ŠD i se školním řádem
 • chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy tak, aby neohrozil zdraví svoje i ostatních osob, nepoužívat hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky
 • usměrňovat své chování tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků a lidí, se kterými přijdou do styku
 • vyhýbat se činnostem, které jsou zdraví škodlivé (kouření, pití alkoholických nápojů, užívání návykových a zdraví škodlivých látek)
 • docházka do školní družiny je povinná
 • se školními potřebami zacházet šetrně, udržovat ŠD i ostatní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek školy
 • oblékat se a přezouvat se v šatnách
 • každý úraz a škodu, ke které došlo v souvislosti s činností ŠD, hlásit bez zbytečného odkladu vychovatelce nebo jinému zaměstnanci školy

 

  ZÁKONNÝ   ZÁSTUPCE  ŽÁKA  JE  POVINEN:

 • informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka
 • docházka dětí, přihlášených do ŠD, je povinná, každou nepřítomnost, která není omluvena ve vyučování, je nutno omluvit vychovatelce
 • v případě potřeby uvolnění dítěte ze ŠD, před stanovenou dobou odchodu, požádají rodiče písemnou formou, vyjímečně telefonicky
 • omluvenka musí obsahovat: datum, jméno žáka, hodinu odchodu, podpis rodičů – při nesplnění těchto podmínek nebude dítě uvolněno
 • odchody s jinou osobou budou umožněny po předložení písemného prohlášení
 • rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě do konce provozní doby ŠD – pokud tak neučiní, vychovatelka je bude informovat telefonicky – v případě selhání bude později kontaktovat OSPOD

 

2) PROVOZ  A  VNITŘNÍ  REŽIM  ŠD:

Provoz ŠD ve školním roce 2019 – 2020 :              2 oddělení ŠD

denně od 6.30 – 7.40 hodin

Po: – Pá: do 15.00 hodin

Provoz ŠD je sestavován podle požadavků rodičů a vzhledem k návaznosti na spoje.

Do ŠD mohou být přihlášeny děti z 1. i 2. stupně Speciální mateřské a základní školy Polička, na základě zápisního lístku, kde je uvedena doba i způsob odchodu dítěte z družiny.

Vychovatelka předává děti dozorujícím pedagogům po ranní družině a před odpoledním vyučováním. Po skončení vyučování předává družinové děti vychovatelce jejich poslední vyučující. Za dítě, které se do družiny nedostavilo a mělo ve družině být, vychovatelka nepřebírá zodpovědnost.

Žáci neopouštějí ŠD (WC, šatna, ..) a školu bez vědomí vychovatelky.

Cenné předměty – šperky, mobilní telefony, apod. mohou mít žáci u sebe, ale budou si za ně zodpovídat. Na vlastní žádost si je mohou uschovat u vychovatelky, která je po stanovenou dobu přebere do úschovy a zajistí proti odcizení.

Mobilní telefon může žák používat pouze v nejnutnějších případech, pokud bude žák i po upozornění obtěžovat ostatní mobilním telefonem (foto, audio, video, soukromé hovory, SMS), odevzdá jej vychovatelce, ta jej uloží na bezpečné místo a při odchodu domů bude žákovi navrácen.

Z vážných kázeňských důvodů může být žák, po projednání v pedagogické radě, ze ŠD vyloučen ředitelem školy.

Výchovná opatření – viz školní řád.

Evidence úrazů – viz školní řád .

Odhlášení ze ŠD je možné v pololetí.

ŠD slouží i pro nepřihlášené žáky v případě neplánovaných událostí či nutných potřeb, vyplývajících z provozu školy.

ŠD je zpoplatněna. Poplatek za ŠD (odkaz. 74/2006 VYHLÁŠKA ze dne 9. 2. 2005 o zájmovém vzdělávání – část třetí) bude činit ve školním roce 2019 – 2020   20,- Kč za měsíc. Tento poplatek bude vybírán vychovatelkou jednorázově na 1. pololetí – 100, – Kč (září – leden). V lednu bude vybírán poplatek na 2. pololetí – 100,- Kč (únor – červen). Rodiče mohou zaplatit i jednorázově, za celý školní rok, částkou 200 Kč.

Informace a styk s rodiči je zajištěn v rámci třídních schůzek školy nebo po domluvě s vychovatelkou.

STRAVOVÁNÍ, VČETNĚ PITNÉHO REŽIMU, VE ŠD:

Na oběd odvádí děti vychovatelka. Dbá na dodržování bezpečnosti v šatně, hygienu před jídlem, při stolování i na dodržování společenských pravidel. Stravování probíhá ve školní jídelně  – ul.Rumunská. Při přesunu do školní jídelny a zpět dbá vychovatelka na bezpečnost v silničním provozu.                                                                          

V případě potřeby si rodiče odhlašují oběd sami.

Pitný režim je zajištěn individuálně, z vlastních zdrojů.

3) PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ:

Při veškeré činnosti ve ŠD vychovatelka zajistí bezpečnost a ochranu zdraví dětí a zodpovídá za ně.

Žák je povinen chovat se ve ŠD tak, aby nikoho neohrožoval.

Žák nesmí nosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

Do tělocvičny by měl mít žák vhodnou obuv.

Před každou činností, vycházkou, sportovní akcí, upozorní vychovatelka na případná nebezpečí. Žák je povinen, bez zbytečného odkladu, ohlásit každý úraz vychovatelce. V případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc.

U vážnějšího úrazu pak lékařské ošetření a oznámení úrazu zákonnému zástupci žáka, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu.

Ve ŠD a při akcích, pořádaných ŠD, žáci nesmí požívat alkoholické nápoje, kouřit, přechovávat, šířit a užívat drogy.

Postup ŠD při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem je shodný s postupem školy – viz školní řád.

Volnočasové aktivity a protidrogová prevence se v práci školní družiny prolínají v průběhu celého roku. Každá činnost, která dítě zaujme, jej odvádí od stereotypu a touhy zkoušet nepoznané.

Při práci v oblasti protidrogové prevence přihlížíme k věku dítěte.

4) PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠD ZE STRANY ŽÁKŮ

Pro činnost ŠD se využívá herna ŠD, tělocvična, učebny, kuchyňka, dílny, školní zahrada. Využití těchto prostor se řídí platnými předpisy těchto pracovišť.

Herny jsou vybaveny stavebnicemi, hračkami, stolními společenskými hrami, základním materiálem pro výtvarnou i pracovní činnost, audiovizuální technikou. Se školními potřebami by měli žáci zacházet opatrně a měli by chránit majetek školy před poškozením a odcizením. V případě úmyslného poškození majetku ŠD nebo školy budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené školy.

Vnitřní řád je závazný pro pedagogické pracovníky, žáky Speciální mateřské a základní školy Polička

a jejich zákonné zástupce od 2. 9. 2019.

 

V Poličce dne:  2. 9. 2019

Lubomíra Rounová, Jana Barbaťuk                                                          Mgr. Dita Bomberová

vychovatelky ŠD                                                                                                             ředitel školy