Muzikoterapie pro speciální třídy a mateřskou školu

Zvuk a hudba jsou přirozenou součástí nás všech. Hudba je pak ideálním prostředkem pro navození stavu relaxace a účinně uvolňuje napětí.

Muzikoterapie nespočívá v tom, jakou techniku použijeme nebo jaké nástroje využijeme, ale v tom, co pozitivního vytvoříme a jakou atmosféru navodíme. Jde o pozitivní prožitek hudby, o příjemné emoce, radost, zažití pocitu uznání, úspěchu, spokojenosti, vlastního sebehodnocení, podpoření sebedůvěry, uvolnění a pocitu sounáležitosti.

Muzikoterapie se využívá ve vzdělávání a výchově a slouží k harmonickému rozvoji každého jednotlivce. My ve škole aplikujeme skupinovou muzikoterapii, která využívá skupinovou dynamiku a vzájemnou interakci. Každé setkání má určitý řád: zahájení, průběh, závěr a rozloučení. Pro nás není důležitý hudební výsledek, ale celý hudební proces. Snažíme se respektovat individualitu každého účastníka a navodit pocit bezpečí. Naším heslem je: „NIC NENÍ ŠPATNĚ“.

Náplní jednotlivých terapeutických setkání bude: sociální interakce, podpora komunikace, imitace pohybů, manipulace a hra s nástroji, poslech hudby, zpěv, pohybové aktivity, rytmické hry, imitace pohybů, relaxace, zpřesňování a rozvíjení zrakového a sluchového vnímání, rozvoj jemné a hrubé motoriky, koordinace oko – ruka, pravolevá orientace nebo rozvoj paměti.

MUZIKOTERAPIE JE KRÁSNÉ A VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ.

Na setkání se těší Iva a Jana