Proč se dětem líbí ve Speciální mateřské škole v Poličce?

„To jsem já. Každý jsme jiný. Všichni jsme lidé.“

Neptám se, čím jsou naše děti jiné, čím jsou rozdílné… Ptám se, co potřebují pro svůj všestranný rozvoj? Co jim prospívá? Jak je můžeme podpořit? Jak se mohou učit? Jak s nimi můžeme pracovat? Co dokáží? Jak navazují kontakt, jak komunikují? Jak a s čím si rády hrají?

„Kde je radost, tam je smích“ a s radostí se žije i v naší speciální mateřské škole, která je nově otevřena od září 2018. SMŠ je školou v klidné lokalitě města Poličky, kde je vstřícné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí.

Prostorové vybavení:

> kmenová třída a relaxační místnost zajišťující prostor pro pravidelné individuální vzdělávání (zajištěna je přímá práce s dítětem v oblastech, které jsou potřebné k jeho dalšímu rozvoji)

> bezbariérový přístup do všech prostor

> vlastní sociální zařízení včetně sprchového koutu

> tělocvična, kuchyňka, rozlehlá školní zahrada nabízející relaxaci a pohybové vyžití

> stravování dětí přímo v budově školy

Snahou naší SMŠ je:

> co nejvíce rozšířit a zkvalitnit péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytnout pomoc jejich rodinám

> vzdělávání pro děti od 2 do 8 let věku s více vadami, mentálním postižením, tělesným postižením, vadami řeči a autismem, kterým se věnuje tým 2 speciálních pedagogů a 1 asistentky pedagoga

> přístup k dítěti vychází z pedagogické diagnostiky, na jejímž základě ve spolupráci s rodiči, školským poradenským zařízením – speciálně pedagogickým centrem a dalšími odborníky má každé dítě vypracovaný individuální výchovně vzdělávací plán

> důkladné poznání a rozvíjení přirozených zájmů dítěte, sdílená pozornost, napodobování, manipulace s hračkami a pohybové aktivity, budování důvěry

> ochrana psychického a fyzického zdraví

> získání sociálně žádoucího chování dítěte, rozvoj řeči a komunikačních dovedností

> rozvoj psychomotorického vývoje dětí, jemné a hrubé motoriky, sebeobsluhy

> děti mají šanci cítit se úspěšné, uznávané a bezpodmínečně přijímané

> vytvářet klidné a bezpečné prostředí, kde se děti budou cítit jistě, bezpečně, radostně, spokojeně, kde mají možnost se přirozeně projevovat

> úplné začlenění a přijetí do života nejen školy, ale i celé společnosti

Předností je:

> individuální a citlivý přístup

> dle potřeby dítěte zajištění asistenta pedagoga

> malý, přátelský kolektiv v estetickém a bezpečném prostředí

> podnětné prostředí i pro jakkoliv těžce postižené děti, možnost přizpůsobení docházky do SMŠ, vnímavost k potřebám každého dítěte

> podpora v každodenních činnostech, soustavnost, laskavá důslednost

> odborná péče

> tvořivost, rozmanitost nabízených činností a aktivit

> rozvoj žádoucí komunikace včetně využívání AAK (augmentativní a alternativní komunikace se používá pro všechny formy dorozumívání), např. VOKS (výměnný obrázkový komunikační systém)

> zaměření na činnosti běžného života, zapojení se do nejrůznějších aktivit, začlenění se do kolektivu

> pestrost didaktických her a didaktických pomůcek, včetně Montessori pomůcek podporujících smyslový i emoční rozvoj dětí, které dávají dětem možnost pozitivně se učit ze svých chyb a tvořivě se rozvíjet

> významnou pomůckou pro rozvoj dítěte je Klokanův kufr (komplexní diagnostická pomůcka pro děti předškolního věku), který je inspirací a studnicí možností, přehledem, průvodcem pro činnosti, které by mělo dítě umět a znát před nástupem do školy

> pobyt a aktivity v přírodě

> keramická pec

> sebevzdělávání pedagogických pracovníků, absolvování odborných seminářů, kurzů

> spolupráce s rodiči je intenzivnější než v běžných třídách, a pokud rodiče dobře spolupracují, jsou pokroky dětí velmi výrazné

> možnost přestupu do běžně MŠ, nebo ZŠ je samozřejmostí, děti přijímáme během celého školního roku

Chcete svému dítěti zajistit harmonický rozvoj s respektem k jeho individualitě a věříte stejně jako my, že každé dítě má postupovat svým tempem, učit se zvládat úkoly ve správný čas? Pokud ano, kontaktujte naši SMŠ prostřednictvím e-mailu: szspolicka@szspolicka.cz nebo na tel. čísle: 461 725 707, 602 191 229. V případě zájmu a po předchozí domluvě je možná návštěva školy. Nezapomeňte se podívat na webové stránky www.szspolicka.cz/ nebo na facebook (Fandíme dětem ze speciální mateřské školy a základní školy v Poličce)

Mgr. Dita Bomberová, ředitelka školy