Návštěva pracovnic z SPC v SMŠ

     Dopoledne 19. 10. navštívili Speciální mateřskou školu dvě pracovnice z SPC Polička: Mgr. Lenka Novotná – krajský logopedický koordinátor a speciální pedagog Mgr. Kateřina Štefková. Mgr. Lenka Novotná pracuje s dětmi s opožděným řečovým vývojem, provádí nápravu řečových vad, kompenzaci poruch komunikace pomocí alternativních komunikačních systémů, pomáhá při zajišťování prevence poruch řeči ve školách. Mgr. Kateřina Štefková poskytuje individuální reedukační péči dětem s postižením a nerovnoměrným vývojem, zpracovává speciálně pedagogickou diagnostiku, zajišťuje odborné konzultace a metodickou podporu pedagogickým pracovníkům, pomáhá a zpracovává podklady při integraci dětí do vhodné školy.

Cílem jejich návštěvy byla metodická podpora a konzultace nastavených podpůrných opatření dětí ve SMŠ. Logoped doporučil konkrétní metody a formy práce pro efektivní výchovně vzdělávací proces, konkrétní pomůcky a zapůjčil odbornou literaturu. Paní učitelky konzultovaly svoje poznatky a aktivity prováděné při přímé práci s dětmi s nabídkou činností, materiálů a pomůcek využívaných v SPC. Tato setkání a blízká spolupráce budou pravidelná.