C a n i s t e r a p i e

Slovo canisterapie můžeme volně přeložit jako terapie za pomoci psa či interakce mezi člověkem a psem. Využívá se pozitivního působení psa na zdraví člověka, při navazování kontaktu s autisty, mentálně postiženými jedinci, psychickým onemocněním, seniory apod. Cílem canisterapie je rozvíjení citových, rozumových, řečových a pohybových schopností jednotlivce. V České republice se canisterapie začala rozvíjet po roce 1990. Z odborného hlediska se canisterapie dělí na AAA (Animal Assisted Activites), jako aktivity uskutečňované formou návštěv v zařízeních. Jejich náplní jsou výchovné, odpočinkové, motivační nebo terapeutické činnosti. Pasivní forma AAA působí už jen samotnou přítomnosti psa v prostředí jedince. Ve druhém případě, při interaktivní AAA, se jedinci dostávají do přímého kontaktu se psem tím, že o ně pečují, komunikují s nimi, vnímají je mnohdy jako své přátele. Psi na ně zpětně reagují, tím se posiluje jejich vzájemná vazba a jedinci pociťují potřebu pokračovat ve svých aktivitách. Výsledky AAA nejsou přímo měřitelné, ale prakticky je viditelný jejich efekt, jelikož mohou být vyjádřeny pouze v pocitech radosti, štěstí, spokojenosti apod. Další formou je AAT (Animal Assisted Therapy), jedná se o cílené zásahy v rámci terapie, jimž se může buď posílit žádoucí nebo utlumit nežádoucí chování klienta. Cílem AAT je zlepšení somatických, kognitivních, emocionálních a sociálních funkcí jedince. Tato metoda se dá uplatňovat například při nácviku dovedností jako je mluvení nebo chůze, přičemž výsledky AAT lze měřit a objektivně pozorovat. AAE (Animal Assisted Education) je základní pojem v oblasti edukace. Do výuky bezesporu přispívá i canisterpie. Edukační činnost je zaměřena především na zvýšení mentální výkonnosti a sociálních dovedností žáků. K hlavím cílům patří vyvolání, event. zvýšení motivace k učení a k osobnostnímu rozvoji. Pro canisterapii se vycvičují různá plemena. Pes pro tuto terapii musí být speciálně cvičený a připravený. Své dovednosti pak prokazuje při speciálních canisterapeutických zkouškách.
Ve Speciální základní škole Bystré se canisterapie využívá téměř deset let při práci s mentálně a tělesně postiženými žáky. Nyní naši školu již čtvrtým rokem navštěvuje canisterapeutka paní Yvona Okáčová se svými dvěma psy Endym a Bimbem, a to pravidelně každé dva týdny. U našich žáků využíváme zejména polohování. Při polohování žáků
přikládáme psa k částem těla, které chceme stimulovat. Pes má fyziologickou tělesnou teplotu oproti člověku o 1,5-2 °C vyšší, a tím dochází k prohřátí a následnému uvolnění těla.
Žáci se zapojují i aktivní formou, jako je házení míčky, česání srsti, vodění po prostorách školy, schovávání odměn a podávání piškotů z dlaně. Velkou výhodou je, že k nám chodí dva psi, větší plemeno a menší. Většinu žáků si pejsci získali hned, některým to trvalo déle, ale díky trpělivosti canisterapeutky Yvony se to daří. V naší škole se na psy vždy těšíme a je to příjemné zpestření školních dnů, které je pro žáky prospěšné po všech stránkách.