Multismyslová místnost Snoezelen

Místnost Snoezelen je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické
stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Původním záměrem bylo zaměření na
lidi s hlubším mentálním či kombinovaným postižením, a to pro využití volného času,při vyučování,
pro stimulaci a rozvoj smyslových receptorů skrze své vlastní prožitky a zkušenosti.
Snoezelen využívá se jak u dětí s postižením, tak u autistických dětí. Zavádí se v různých zařízeních a byl také zaveden v naší škole.
Snoezelen slouží k relaxaci, zklidnění, k rozvoji verbální i neverbální
komunikace, ke stimulaci smyslů, k odbourávání rizikových projevů jedince, posílení
schopnosti adaptace, socializace, ke snížení poruch chování, pozornosti,
nesoustředěnosti, k odbourávání impulzivity, k podpoře kognitivní a emocionální složky
osobnosti, přináší nové zážitky a zkušenosti.
Jako hlavní princip metody práce ve Snoezelenu je vytvoření prostředí, které by
nabízelo co nejširší spektrum smyslových podnět, tzn. senzorickou stimulaci. Smyslové
zážitky mají být hluboké, prožité. Není nutné nabízet příliš mnoho podnětů. Vybavení
místnosti nabízí využití hudby, světelných stimulů, matrací, manipulačních předmětů,
čichových, zrakových a hmatových stimulů.
„Právě ve Snoezelenu je vše dovoleno, zde nikdo nikoho k ničemu nenutí,
naopak, každý si dělá právě to, co v danou chvíli chce. Zejména dobrovolnost využití
nabídky je velmi důležitá. Hlavním cílem tedy u nás není zlepšení výkonu či naučení se
něčemu novému, ale hodnota spočívá ve využití volného času, v různých aktivitách nebo
jen příjemném uvolnění. Spojujeme myšlenku dynamiky s relaxací. Smysl vidíme v příjemné
atmosféře, vyvolávání kladných emocí, zážitků a v možnosti získání skutečného
mezilidského kontaktu.
Vztah mezi klientem a doprovázející osobou
Je třeba dbát na to, aby vztah mezi klientem a doprovázející osobou byl naplněn
vzájemnou důvěrou, respektem, tolerancí. Je třeba směřovat činnosti tak, aby byl klient
emocionálně kladně naladěn. Volit podněty přiměřeně. Vždy dbát zásady individuálního
přístupu. Ve vztahu je třeba být schopen komunikovat, ale také naslouchat. Při
návštěvách ve Snoezelenu hraje důležitou roli samo prostředí. V naší škole na odloučeném pracovišti je takto plně vybavena místnost k těmto účelům.
Zpracovala :Ivana Špačková