MFD – třída pro žáky s poruchou autistického spektra

Již čtvrtým rokem funguje na odloučeném pracovišti MFD v Bystrém třída pro žáky s poruchou autismu. Základem celého vzdělávacího procesu je TEACH program a jeho tři důležité části jako je individuální přístup, vizualizace (vše, co je pro žáky nesrozumitelné je vyobrazeno fotografiemi, piktogramy, návody, procesuálními schématy) a strukturalizace (rozdělení třídy a činností).
Ve třídě se vzdělává 4 – 6 žáků a je zcela přizpůsobena jejich potřebám, a tak se odlišuje od zcela běžných tříd. Je strukturována i prostorově – každý žák má svůj pracovní box pro individuální práci, box pro samostatnou práci, zvláštní prostor vymezený pro ranní přivítání, místo pro výtvarné a pracovní činnosti, svačinu a část třídy je uzpůsobena jako herna, kde žáci tráví čas mezi jednotlivými činnostmi nebo odpočívají. Jednotlivá pracoviště jsou označena konkrétním symbolem nebo piktogramem.
Program dne je určen denní strukturou, podle které se každý žák po příchodu do školy orientuje. Jasně z ní pozná, co se daný konkrétní den bude ve škole dělat a jak budou jednotlivé činnosti na sebe navazovat. Během celého školního dne se k dané struktuře navrací prostřednictvím tranzitních karet a je tak neustále informován o průběhu školního dne. Podobným způsobem mají žáci strukturovány i jednotlivé úkoly. Základním principem je systém kódování, kdy žák podle kódu úkolu daný úkol vyhledá, splní a odloží. Při všech těchto aktivitách je zachován systém práce zleva doprava a velmi důležitou součástí je motivace pro splnění úkolů, kterou žák vidí buď formou konkrétního předmětu, sladkosti nebo je přiložena fotografie zobrazující danou odměnu. Odměnu získává po splnění připravené sady úkolů.
Velký význam je kladen na rozvoj komunikačních dovedností žáků. Denně probíhají ranní komunikační cvičení, žáci se učí vyjádřit souhlas a nesouhlas, přání, sdělit svoji potřebu. Individuálně jsou pro ně vytvářeny komunikační knihy, prostřednictvím kterých je vedeme ke sdělování. Dle potřeby je využíván systém Znak do řeči, VOKS apod.
Ve třídě pracuje speciální pedagog, asistent pedagoga, také je využívána osobní asistence. Výuka klade požadavky i na neustálé vzdělávání všech pedagogických pracovníků ve snaze využívat co nejnovější poznatky a metody zaměřené na práci s autisty. Naším hlavním cílem je umožnit všem žákům co nejlepší orientaci ve světě, dát jejich životu určitý řád a strukturu a v rámci možností je maximálně zapojit do běžné společnosti.
Zpracovala Jitka Petrželková