Zápis do 1. ročníku Základní školy speciální Bystré

Ve čtvrtek dne  3.2. 2011  se od 13.00 hodin koná v prostorách odloučeného pracoviště školy(Multifunkční dům, nám.Na podkově 68, Bystré, 3.patro)

Z á p i s    d o   1 .  r o č n í k u 

Rodiče přinesou k zápisu rodný list  dítěte. Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, upozorněte na tuto skutečnost vedení školy při zápisu. Bude-li Vaše dítě v době zápisu nemocné, omluvte  ho buď osobně nebo telefonicky na čísle 461 741 491.

Mgr. Dita Bomberová – ředitelka školy.