Zápis do 1. ročníku.

Zápis do 1. ročníku Základní školy speciální Bystré

Ve středu dne  3.2. 2010  se od 13.00 hodin koná v prostorách školy (Domov na zámku II. patro)

Z á p i s    d o   1 .  r o č n í k u

 

 

 

Rodiče přinesou k zápisu rodný list  dítěte. Pokud budete pro své dítě žádat odklad školní docházky, upozorněte na tuto skutečnost vedení školy při zápisu.

Bude-li Vaše dítě v době zápisu nemocné, omluvte  ho buď osobně nebo telefonicky na čísle 461 741 491.

 

Mgr. Dita Bomberová – ředitelka školy.