Od 1. září 2018 je součástí školy speciální mateřská škola určená pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajišťuje předškolní vzdělávání a výchovu dětí s tělesným postižením, mentálním postižením, vadami řeči, autismem, poruchami chování a více vadami. Prostředí mateřské školy je uzpůsobeno potřebám jednotlivých dětí, zejména sníženým počtem dětí ve třídě a odborným speciálně pedagogickým vedením.

V základní škole vzděláváme žáky s lehkým mentálním postižením, středně těžkým a těžkým mentálním postižením, více vadami a autismem (v kombinaci s mentálním postižením).

Hlavním cílem školy je vybavit žáky takovými vědomostmi,  dovednostmi  a návyky,  které  jim umožní zapojení do společenského života v maximální možné míře. Po absolvování školy mohou žáci pokračovat dle individuálních schopností ve vzdělávání na středních odborných učilištích, nebo středních praktických školách. Žáci ze speciálních tříd se uplatňují v jednoduchých pracovních činnostech v chráněných dílnách nebo jiných přizpůsobených pracovištích.

 

Vzdělávací programy:

Školní vzdělávací program pro ZV

Školní vzdělávací program pro Základní školu speciální

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

 

 

Vyučování v základní škole probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin. Vyučování v základní škole speciální probíhá podle stanoveného rozvrhu hodin nebo v blocích podle stanoveného denního programu, ve výuce je dle možností uplatňován individuální přístup. Každý žák má vypracován individuální vzdělávací plán zpracovaný s ohledem na své možnosti. Žáci v Základní škole speciální mají zpracovaný individuální vzdělávací program.

Vyučování se doplňuje o množství moderních metod práce (canisterapie, muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, bazální stimulace, strukturované učení pro žáky s autismem, po konzultaci s logopedem SPC metody alternativní komunikace apod.)

Školní docházka v základní škole je devítiletá. Školní docházka ve speciální škole je desetiletá (se souhlasem zřizovatele až do 26 let věku žáka). Žáci jsou do tříd rozděleni tak, aby tvořily co nejoptimálnější sociální skupinu (vzájemná spolupráce, pozitivní ovlivňování, komunikace, způsoby práce apod.)

Oblast poradenství 
Ve škole poskytuje odborné poradenské služby rodičům a žákům školy výchovný poradce a školní metodik prevence. Konzultace o výchovných, vzdělávacích i jiných problémech žáků jsou zajišťovány po telefonické domluvě  kdykoli.

Výchovný poradce zajišťuje:
-individuální porady o výukových a vzdělávacích problémech dětí
-pomáhá při řešení konfliktních situací v rodině a ve škole
-podílí se na zpracování individuálních vzdělávacích plánů
-poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
Konzultace s ostatními pracovníky školy lze s časovým předstihem dohodnout dle potřeby.

 

Vřazování dětí do Speciální MŠ a ZŠ Polička

Vřazování dětí do 1. ročníku základní školy probíhá v úzké spolupráci se školským poradenským zařízením – Speciálně pedagogickým centrem, nebo Pedagogicko-psychologickou poradnou. Součástí podkladů k rozhodnutí o vřazení žáka je zpráva odborného lékaře (pouze do speciálních tříd), doporučení poradenského zařízení a žádost zákonného zástupce.

Termíny zápisů do 1. ročníku základní školy jsou vyvěšovány na úřední desce školy a jsou umístěny na webových stránkách školy vždy od 1. dubna do 30. dubna. Termíny zápisu do mateřské školy jsou vždy od 2. května do 16. května a jsou vyvěšovány na úřední desce školy a umístěny na webových stránkách školy.

Vřazení dítěte do Přípravného stupně Speciální MŠ a ZŠ Polička probíhá na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení odborného lékaře a doporučení školského poradenského zařízení.

 

Organizace školního roku 2019/2020

Zahájení školního roku –  2.9.2019

Podzimní prázdniny –  29. – 30. 10. 2019

Vánoční prázdniny – 23.12.2019 – 3.1.2020

Ukončení pololetí –  30.1.2020

Pololetní prázdniny – 31.1..2020

Jarní prázdniny – 10.2. – 16.2.2020

Velikonoční prázdniny – 9.4.2020

Zápis do 1. ročníku základní školy – 16.4. 2020 13-15hod

Zápis do mateřské školy – 14.5. 2020 13-15 hod

Ukončení školního roku –  30.6.2020

Hlavní prázdniny – 1.7. – 31.8.2020

Přijímací zkoušky na SŠ – 22.4. – 30.4 2020

Pedagogické rady –  2.9., 9.10., 20.11., 22.1., 15.4., 17.6.

Třídní schůzky – 13.11., 15.1., 8.4., 10.6.

Ředitelské volno –

 

Konzultační hodiny: rodiče mohou po domluvě vyučujícího navštívit kdykoliv mimo jeho vyučovací hodiny.

 

Konzultační hodiny výchovného poradce

Úterý, Středa 8:55 – 9:40 hod.

nebo kdykoliv po předchozí domluvě

Mgr. Petr Mohelník

tel. 461725707

 

Některé formy a metody práce ve Speciální MŠ a ZŠ Polička

Vyučování pomocí moderních technologií

Využití moderních technologií se pomalu stává nedílnou součástí speciálního školství. Práce s tablety nabízí nové možnosti ve vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro naše žáky je to příjemné zpestření výuky a většina z nich to bere jako hru a ne učení. Díky široké nabídce vzdělávacích aplikací se mohou žáci všestranně rozvíjet. Při práci s tablety musíme brát také v potaz druh postižení. Pracujeme individuálně i skupinově. Pro některé žáky je to forma odměny a motivace. Tablety byly pořízeny z projektu EU peníze školám.

V některých třídách jsou instalovány také interaktivní tabule, které mají velké využití ve všech předmětech.

Ve škole je také zřízena počítačová učebna. Pravidelně se dokupují a obnovují výukové programy, které umožňují procvičování, opakování a prohlubování učiva v jednotlivých předmětech.

 

Canisterapie

Ve Speciální MŠ a ZŠ Polička se canisterapie využívá téměř deset let při práci s mentálně a tělesně postiženými žáky. U našich žáků využíváme zejména polohování. Při polohování žáků přikládáme psa k částem těla, které chceme stimulovat. Pes má fyziologickou tělesnou teplotu oproti člověku o 1,5-2 °C vyšší, a tím dochází k prohřátí a následnému uvolnění těla.
Žáci se zapojují i aktivní formou, jako je házení míčky, česání srsti, vodění po prostorách školy, schovávání odměn a podávání piškotů z dlaně. Velkou výhodou je, že k nám chodí dva psi, větší plemeno a menší. Většinu žáků si pejsci získali hned, některým to trvalo déle. V naší škole se na psy vždy těšíme a je to příjemné zpestření školních dnů, které je pro žáky prospěšné po všech stránkách.